Leveringsvoorwaarden

ALGEMEEN

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “Topdog training Elly Weggemans”, hierna te noemen Topdog training Elly Weggemans en een Cliënt waarop Topdog training Elly Weggemans deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Onder Cliënt wordt elke wederpartij van Topdog training Elly Weggemans verstaan.
 • Onder Trainer wordt in deze voorwaarden verstaan een (als zelfstandig ondernemer opererende) persoon of instelling welke de Topdog methodiek in zijn eigen bedrijf inzet voor cliënten.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Topdog training Elly Weggemans en de Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • Indien Topdog training Elly Weggemans niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Topdog training Elly Weggemans in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 • Topdog training Elly Weggemans heeft naar zijn cliënten een inspanningsverplichting, Topdog training Elly Weggemans heeft geen resultaatverplichting.
 • Topdog training Elly Weggemans is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te herzien en aan te passen.
 • Op deze voorwaarden, offertes aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlandse recht van toepassing.
 • De rechter in de vestigingsplaats van Topdog training Elly Weggemans is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

OFFERTES EN AANBIEDINGINGEN

 • Alle offertes en aanbiedingen van Topdog training Elly Weggemans zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 • Topdog training Elly Weggemans kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Topdog training Elly Weggemans daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 • Kosten worden vooraf in een offerte kenbaar gemaakt.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

BETALING EN INCASSO

 • Betalingen dienen steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Cliënt van rechtswege in verzuim. De Cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • De Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Topdog training Elly Weggemans verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Cliënt is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 • Wanneer een betalingtermijn niet nagekomen wordt, is Topdog training Elly Weggemans gerechtigd buitenrechtelijke incasso kosten aan Cliënt in rekening te brengen.

GEDRAGSADVIEZEN

 • Topdog training Elly Weggemans en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemak en/ of schade aangericht door een hond van cliënten.
 • De Cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag dat zijn/ haar hond vertoont voor, tijdens en na begeleiding.
 • Topdog training Elly Weggemans verplicht zich 3 maal per jaar een bijscholing voor gecertificeerde hondengedragsadviseurs te organiseren, er dienen minimaal 2 bijeenkomsten per jaar gevolgd te worden om bevoegd hondengedragsadviseur te mogen blijven uitvoeren. Gebruik makende van de Topdog training Elly Weggemans methode.
 • De kosten en data van de bijeenkomsten worden voor 1 januari van het nieuwe jaar door Topdog training Elly Weggemans in een uitnodiging bekend gemaakt.

TOPDOG

 • De Topdog methodiek en alle hieraan verbonden materialen en intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde eigendom van Topdog training Elly Weggemans.
 • Topdog trainers dienen het gehele opleidingstraject te hebben doorlopen en positief te hebben afgerond voordat zij bevoegd zijn de Topdog training te mogen uitvoeren/inzetten.
 • De Topdog trainer verplicht zich Topdog training Elly Weggemans volledig te informeren over gedragingen en verleden van zijn/haar psychosociaal hulphond.
 • Het traject bestaat uit de basis opleiding van minimaal 20 bijeenkomsten en het coachingstraject van minimaal 12 bijeenkomsten. Tijdens het coachingstraject gaat een medewerker van Topdog training Elly Weggemans of een bevoegd trainer mee ter ondersteuning en coaching.
 • De honden die worden ingezet als psychosociaal hulphond tijdens Topdog trainingen dienen getest en gecertificeerd te zijn.
 • Geteste honden dienen jaarlijks een her test te ondergaan om ingezet te kunnen blijven worden als psychosociaal hulphond.
 • Topdog training Elly Weggemans verplicht zich 3 maal per jaar een bijscholing voor gecertificeerde trainers te organiseren, er dienen minimaal 2 bijeenkomsten per jaar gevolgd te worden om bevoegd trainingen te mogen blijven uitvoeren.
 • De kosten en data van de bijeenkomsten worden voor 1 januari van het nieuwe jaar door Topdog training Elly Weggemans in een uitnodiging bekend gemaakt.
 • Topdog training Elly Weggemans heeft het recht certificaten van zowel psychosociaal hulphond als trainer in te trekken, met opgaaf van reden.
 • Topdog training Elly Weggemans kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ongemak en/of schade ontstaan bij een cliënt tijdens een trainingssessie uitgevoerd door een trainer en zijn/haar psychosociaal hulphond.
 • De trainer is en blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond, binnen en buiten de trainingsmomenten.
 • Wanneer Topdog training Elly Weggemans wordt ingehuurd door onderwijsinstellingen, zorginstelling, instellingen uit de non profit sector, etc. dragen deze zorg voor inlichten van cursisten dat er kans en risico bestaat op ongemak en/ of schade. Hierin neemt Topdog training Elly Weggemans geen initiatief.
 • Klanten/ cliënten/ cursisten tekenen voorafgaand aan de bijeenkomsten waarin een hond wordt ingezet een overeenkomst dat zij op de hoogte zijn gebracht door de trainer dat er risico/ kans is op ongemak en/ of schade.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Indien Topdog training Elly Weggemans aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Topdog training Elly Weggemans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Topdog training Elly Weggemans is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Indien Topdog training Elly Weggemans aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Topdog training Elly Weggemans beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid van Topdog training Elly Weggemans is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • Topdog training Elly Weggemans is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.